Navigace

Obsah

Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP III do roku 2025

Dokument shrnuje jednotlivé prioritní problémové oblasti, jejich cíle a následně se věnuje rozpracování aktivit spolupráce a aktivit škol, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů.

 

Dokument ke stažení ZDE

Připomínky k dokumentu je možné zasílat do 24. 3. 2023 na adresu map.masceskyles@email.cz

 

Výstupy klíčových aktivit

Rozvoj a aktualizace MAP

Organizační struktura MAP

splněno

Identifikace dotčené veřejnosti – seznam relevantních aktérů

splněno

Komunikační plán

splněno

Analytická část MAP

splněno
Vize do roku 2025  splněno

Dohody o prioritách

splněno

Strategická část MAP

 
Strategický rámec MAP III do roku 2025 splněno
Akční plány splněno

Finální Místní akční plán

 

Evaluace a monitoring MAP

Plán a harmonogram evaluací splněno

Evaluační zprávy

splněno

Nezařazené

Metodické listy Regionální identita  splněno
Seznam organizací vhodných pro exkurzi školní třídy se zaměřením na polytechniku splněno
Infolisty o průběhu projektu MAP III splněno
Síť místních lídrů Polytechnika splněno
Síť místních lídrů Čtenářská gramotnost splněno
Síť místních lídrů Matematická gramotnost splněno
Síť místních lídrů Regionální identita splněno

Publicita

Domažlický zpravodaj   
Letáky MAP III  
Rozhled  
Zpravodaj města Horšovský Týn  

Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III

Analytická část je jedním z hlavních výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP III). Jedná se o součást finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. Jeho základem je struktura školství v území, popisy potřeb jednotlivých školských zařízení, vymezení problémových oblastí, jejich možné příčiny a návrhy konkrétních kroků k řešení.

 

 Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 9. 12. 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Akční plán na rok 2023

Akční plán na rok 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP III, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.

 

 Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 9. 12. 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Cíle k jednotlivým prioritám vzdělávání ve Strategickém rámci MAP III, platném od 1. 1. 2023

Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP III byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území, reflektovalo stávající situaci ve vzdělávání a bylo splnitelné do roku 2025.

 

Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 21. října 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 

 

 

Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP

Návrh priorit rozvoje vzdělávání obsahuje celkem 12 priorit pro území MAP. U každé priority je uveden popis vazeb na existující strategické záměry a dokumenty. Všechny uvedené priority byly projednány pracovními skupinami projektu a jsou plně v souladu s existujícími strategiemi. 

 

Připomínky k nastaveným prioritám bylo možné zasílat do 21. října 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Podklady pro Analytickou část MAP III

 

Dokument Analýza existujících strategických záměrů obsahuje strategické záměry a dokumenty v rámci České republiky, které mají souvislost s oblastí vzdělávání, a to jednak na národní úrovni, krajské úrovni či úrovni místní. Rovněž specifikuje, jakým způsobem budou dané informace využity v rámci dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Dokument Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity obsahuje informace vycházejí z výsledků mezinárodních šetření PISA, TALIS a TIMSS a dále z tematických a výročních zpráv České školní inspekce.

 

Připomínky k oběma dokumentům bylo možné zasílat 15. července 2022 na adresu  map.masceskyles@email.cz