Navigace

Obsah

logolink OP JAK

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IV

ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008143

 

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence-based); zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn je poskytována finanční podpora od EU.

 

OBDOBÍ REALIZACE

1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

 

HLAVNÍ PŘÍNOS PROJEKTU

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Cílem projektu MAP je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ŘÍDÍCÍ VÝBOR - je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentů.

PRACOVNÍ SKUPINY - se schází v průběhu celého projektu, kde mají svou nezastupitelnou roli. V rámci jejich jednání probíhají diskuse, debaty, jsou vytvářeny dílčí výstupy a vznášeny připomínky ke strategickým dokumentům. Je vytvořeno celkem 5 pracovních skupin, členství v nich je otevřené všem zájemcům.

 

KLÍČOVÁ TÉMATA MAP IV

  1. téma podpory moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí,
  2. téma rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním,
  3. téma podpory pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídních kolektivů.

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MAP IV

  • proměna obsahu a způsobu vzdělávání (podpora schopností hlubšího porozumění problémům v širších souvislostech)
  • podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (podpora vzájemného profesního sdílení, přenosu osvědčených a funkčních inovativních metod, apod.)
  • digitální kompetence k celoživotnímu učení (seznámení se se silnými i slabými stránkami využívání IT, riziky s nimi spojenými a získání kompetencí pro využívání)
  • snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání
  • spolupráce MŠ - ZŠ/ZŠ – SŠ