Navigace

Obsah

logolink

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

období realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2022

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

K nastartování  pozitivní změny v oblasti školství byl v OP VVV navržen systém komplexní podpory, v rámci kterého bylo umožněno nastavit komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území. Pro úroveň mateřských a základních škol jsou k rozvíjení procesů spolupráce určeny místní akční plány rozvoje vzdělávání, které jsou součástí tzv. akce KLIMA.

Příprava a realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání byla v OP VVV podpořena výzvou č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Realizace těchto projektů umožnila v územích zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (NNO) a další partnery.

Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (výzva MAP II) je koncipována tak, aby jednotlivá území mohla pokračovat v podpoře vytvořených partnerství a v dalším rozvoji spolupráce a společného strategického plánování. Současně bude realizací těchto aktivit podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Účelem je, aby se tato spolupráce partnerství v území ukotvila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

 

CO JE MAP

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

PRINCIPY MAP

Tvorba a realizace MAP musí respektovat základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.).

Komunitní plánování je postup, který umožňuje:

– aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství,

– aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,

- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

 

Principy MAP:

- Princip spolupráce

- Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

- Princip dohody

- Princip otevřenosti

- Princip SMART

- Princip udržitelnosti

- Princip partnerství

 

CÍLE MAP

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a monitoring MAP

 

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Spolupráce v MAP povede k realizaci jednotlivých povinných, popř. volitelných podaktivit, prostřednictvím kterých budou naplněny stanovené dílčí cíle MAP.