Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu prohloubení podpory tematické oblasti polytechnického vzdělávání, kterou se ve větší míře zabývaly rovněž oba projekty MAP I. Nedílnou součástí její práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se  zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny.  Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Ing. Bohumír Kopecký

ředitel školy, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka školy, ZŠ a MŠ Blížejov

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Petra Drahoňovská

rodič

Ing. Eva Pavleová

pedagog volného času, DDM Domino

Marta Kohoutová

pedagog, MŠ Luženice

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka, DDM Domino

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Mgr. Gabriela Milsimerová

pedagog, ZŠ Komenského 17, Domažlice

Božena Burdová

ředitelka školy, MŠ Mezholezy

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka ZŠ a MŠ Blížejov, učitelka polytechnických předmětů

Lucie Khasová

učitelka v MŠ Koloveč, vedoucí výtvarného kroužku, s dětmi se pravidelně účastní mezinárodních eTwinningových projektů

Mgr. Miloslav Khas

učitel na ZŠ Staňkov, metodik ICT, společně s žáky sbírá zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, aktivní člen Google Edu Group „Učte s námi“, vedoucí DigiCentra v Plzni

Ing. Eva Pavleová

vyučující polytechnických kroužků - Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Mgr. Gabriela Milsimerová 

učitelka ZŠ Domažlice Komenského 17, členka přírodovědného kabinetu, vedoucí chemického a chovatelského kroužku a kroužku mladý záchranář

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

31. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

19. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis
13. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
14. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
19. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
13. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
15. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
16. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
listopad 2020 distanční forma --- --- Zápis
leden 2021 distanční forma --- --- Zápis
březen 2021 distanční forma --- --- Zápis
27. dubna 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
23. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • kybernetický tábor, robotické stavebnice
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • výukové metody
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • využití sociálních sítí pro komunikaci škola - rodič - žák
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
 • Metodika polytechnického vzdělávání v MŠ
 • výměna zkušeností s distanční výukou
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
 • tvorba metodické pomůcky pro pedagogy a žáky
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15. jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
16. jednání
 • cíle k jednotlivým prioritám 5. aktualizace SR MAP 
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP
 • seznam místních lídrů
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • finální seznam místních lídrů
 • seznam podniků vhodných k exkurzi