Navigace

Obsah

logolink
Jde nám především o nastavení systému a tvorbu partnerství. Aby tu nestáli rodiče s dětmi, kteří přesně nevědí, co od nich bude škola chtít. Aby školy nebyly samy na nové dotační výzvy. Aby se starostové mohli spolehnout, že výdaje do školství a zájmové činnosti všem přinesou partnerským užíváním dlouhodobý prospěch.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

v ORP Domažlice

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067

období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 9. 2017

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

v ORP Horšovský Týn

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066

období realizace: 1. 5. 2016 - 31. 8. 2017

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen MAP)

Místní akční plán vzdělávání je součástí tzv. akce KLIMA MŠMT, která je soustavou aktivit jdoucí napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - ESF).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a v základních školách s tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, a to v oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Ústředním bodem je vzdělávání každého dítěte a zlepšení spolupráce v území.

 

REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání  respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje

 

  • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
  • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
  • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

 

Realizací projektu dojde k navázání kontaktů a k zahájení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

 

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

 

V první části projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT a vlastního dotazníkového šetření zpracována analytická část Místního akčního plánu. Zároveň budou vymezeny problémové a klíčové oblasti vzdělávání. Na jejich základě bude zpracována SWOT-3 analýza pro prioritní oblasti v území, což umožní vytvořit Strategický rámec MAP do roku 2023, který bude mimo jiné obsahovat investiční i neinvestiční priority škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

 

V druhé etapě projektu bude vytvořen soubor aktivit, které povedou ke konkrétnímu řešení místních problémů v dohodnutých prioritách, tzv. Místní akční plán.

 

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový manažer.

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP - projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

 

 Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

  • pedagogičtí pracovníci
  • ředitelé základních a mateřských škol
  • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • rodiče dětí a žáků,
  • starostové obcí
  • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol

 

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a ostatní širokou veřejnost z místního společenství.