Navigace

Obsah

Jde nám především o nastavení systému a tvorbu partnerství. Aby tu nestáli rodiče s dětmi, kteří přesně nevědí, co od nich bude škola chtít. Aby školy nebyly samy na nové dotační výzvy. Aby se starostové mohli spolehnout, že výdaje do školství a zájmové činnosti všem přinesou partnerským užíváním dlouhodobý prospěch.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen MAP)

Místní akční plán vzdělávání je součástí tzv. akce KLIMA MŠMT, která je soustavou aktivit jdoucí napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - ESF).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a v základních školách s tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, a to v oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Ústředním bodem je vzdělávání každého dítěte a zlepšení spolupráce v území.

 

REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání  respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje

 

  • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
  • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
  • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

 

Realizací projektu dojde k navázání kontaktů a k zahájení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

 

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

 

V první části projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT a vlastního dotazníkového šetření zpracována analytická část Místního akčního plánu. Zároveň budou vymezeny problémové a klíčové oblasti vzdělávání. Na jejich základě bude zpracována SWOT-3 analýza pro prioritní oblasti v území, což umožní vytvořit Strategický rámec MAP do roku 2023, který bude mimo jiné obsahovat investiční i neinvestiční priority škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

 

V druhé etapě projektu bude vytvořen soubor aktivit, které povedou ke konkrétnímu řešení místních problémů v dohodnutých prioritách, tzv. Místní akční plán.

 

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový manažer.

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP - projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

 

 Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

  • pedagogičtí pracovníci
  • ředitelé základních a mateřských škol
  • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • rodiče dětí a žáků,
  • starostové obcí
  • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol

 

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a ostatní širokou veřejnost z místního společenství.