Navigace

Obsah

logolink
„ZŘIZOVATELÉ, ŠKOLY, SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE A INSTITUCE, RODIČE, DĚTI A ŽÁCI JSOU NA DOMAŽLICKU A HORŠOVSKOTÝNSKU PARTNERY - VŠICHNI SPOLEČNĚ USILUJÍ O ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICHUPLATNĚNÍ V ŽIVOTĚ. DÍKY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI EXISTUJE NA ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SOORP HORŠOVSKÝ TÝN TAKOVÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁVÁNÍ, MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT I POSKYTOVANÝCHSPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB, KTERÁ POKRÝVÁ POTŘEBY VŠECH DĚTÍ A ŽÁKŮ.“

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III

ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022498

Místní akční plán vzdělávání je součástí tzv. akce KLIMA MŠMT, která je soustavou aktivit jdoucí napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - ESF).

Projekt "Místní akční plán vzdělávání" je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzívního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

OBDOBÍ REALIZACE

1. 4. 2022 - 31. 10. 2023

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem MAP III je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání (společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů).

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ŘÍDÍCÍ VÝBOR - je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentů.

PRACOVNÍ SKUPINY - se schází v průběhu celého projektu, kde mají svou nezastupitelnou roli. V rámci jejich jednání probíhají diskuse, debaty, jsou vytvářeny dílčí výstupy a vznášeny připomínky ke strategickým dokumentům. Je vytvořeno celkem 6 pracovních skupin, členství v nich je otevřené všem zájemcům.

 

KLÍČOVÁ TÉMATA MAP III

  • téma podpory čtenářské gramotnosti
  • téma podpory matematické gramotnosti
  • téma rozvoje potenciálu každého žáka
  • téma podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MAP III

  • proměna obsahu a způsobu vzdělávání (podpora schopností hlubšího porozumění problémům v širších souvislostech)
  • podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (podpora vzájemného profesního sdílení, přenosu osvědčených a funkčních inovativních metod, apod.)
  • digitální kompetence k celoživotnímu učení (seznámení se se silnými i slabými stránkami využívání IT, riziky s nimi spojenými a získání kompetencí pro využívání)
  • snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání
  • spolupráce MŠ - ZŠ/ZŠ – SŠ