Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Cílem pracovní skupiny je iniciovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity; využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu a za pomoci místních spolků, knihoven, muzeí a dalších poskytovatelů neformálního vzdělávání jejich zařazení do výuky. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí; podpora regionálních tradic a historie, sounáležitosti s místem, tak aby nedocházelo k vylidňování pohraničního regionu, kterým území je. Dalším úkolem skupiny je zprostředkovávat propojení školy a neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytváření podmínek pro rozvoj potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. Marie Kadeřávková

pedagog, MŠ a ZŠ Bělá nad Radbuzou

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Simona Šimková

rodič

Ing. Václav Kybic

CompAct IT, s.r.o., odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Ing. Alena Oplová, CSc.

veřejnost

Ing. Kateřina Kopecká

rodič

Vlastimil Hálek

veřejnost, OS Koráb

Jana Špechtnerová

pedagog - důchodce

MgA. Marta Vobrubová

výtvarník, Galerie bratří Špillarů

Mgr. Karolína Olejníková

pracovnice poradenského zařízení, Člověk v tísni

Jitka Pluháčková 

pedagog, ZUŠ Staňkov

Mgr. Eva Vondrašová

spoluzakladatelka spolku Montessori Poběžovice

Ing. Olga Pulchartová

rodič

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Taťána Biben

rodič

Andrea Gotstein

rodič

Bc. Radka Zůnová

ředitelka školy, MŠ Zahořany

Mgr. Kristýna Pinkrová

historik,  program Škola pro udržitelný život

Julie Šlajsová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Věra Faulová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Mgr. Jana Pluhařová

lektor, mentor, ředitelka MŠ a ZŠ Osvračín

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj sociální a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Vlastimil Hálek

předseda spolku Koráb, z. s., člen kulturní komise - poradní orgán rady Plzeňského kraje, člen správní rady obecně prospěšné společnosti Úhlava, člen MAS Pošumaví, z. s.

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov, učitelka hudební výchovy a psychologie

Jitka Pluháčková

vedoucí literárně dramatického oboru ZUŠ Staňkov, organizátorka místních aktivit v rámci celostátního happeningu "PAMATUJ"

Mgr. Kristýna Pinkrová

historička, členka spolku „Chodsko žije!“, věnující se propagaci Chodska a budování vztahu ke kraji pod Čerchovem a sdružení SIMID, zabývající se interpretací místního kulturního a přírodního dědictví, spoluautorka a editorka knih „Příběhy pošt – Z historie poštovnictví na Domažlicku“, „Mezi orlem a lvem Domažlicko v letech 1914–1918“, „Pozor, hranice! Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresu Domažlice a Cham“ a „Po pěšinách Bělskem.“

Mgr. Eva Vondrašová

spoluzakladatelka spolku Montessori Poběžovice z.s., lektorka akreditovaného kurzu Jak mluvit s dětmi na ZŠ o holocaustu, předsedkyně Komise pro zámek Poběžovice a pracovnice v odborné agendě v oblasti péče o památky v Poběžovicích

Zdeněk Procházka

majitel a zakladatel Nakladatelství Českého lesa, autor mnoha knih o regionu, regionální historik, badatel, průvodce

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

23. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma --- --- Zápis

19. září 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

21. listopadu 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

20. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

22. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

18. září 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

 

 

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,  
 • plán a harmonogram evaluace,
 • analýza existujících strategických záměrů,  
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
 • metodické listy
3. jednání
 • SWOT-3 analýzy prioritních problémových oblastí,
 • identifikace příčin a návrhy řešení prioritních problémových oblastí,
 • cíle priorit do SR MAP III od 1. 1. 2023,
 • metodické listy
4. jednání
 • finální Analytická část,
 • Akční plán na rok 2023,
 • Evaluační zpráva MAP I,
 • informace k Dohodě o prioritách,
 • identifikace místních lídrů,
 • metodické listy
5. jednání
 • Návrh neinvestičních aktivit,
 • evaluační šetření k Evaluační zprávě MAP II,
 • identifikace místních lídrů,
 • metodické listy
6. jednání
 • finální Strategická část,
 • Akční plán na rok 2024 a 2025,
 • Evaluační zpráva MAP II,
 • metodické listy
7. jednání
 • finální MAP III,
 • Evaluační zpráva MAP III,
 • Závěrečná evaluační zpráva,
 • metodické listy