Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu podpory tematické oblasti sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků a regionální identity, kterou se zabýval i projekt „Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Domažlice“ – téma zde bylo navrženo jako průřezové k rozpracování. Cílem pracovní skupiny je iniciovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity; využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu a za pomoci místních spolků, knihoven, muzeí a dalších poskytovatelů neformálního vzdělávání jejich zařazení do výuky. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí; podpora regionálních tradic a historie, sounáležitosti s místem, tak aby nedocházelo k vylidňování pohraničního regionu, kterým území je. Dalším úkolem skupiny je zprostředkovávat propojení školy a neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytváření podmínek pro rozvoj potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Bc. Tereza Heidlerová

vedoucí pracovní skupiny, MAS Český les

Mgr. Marie Kadeřávková

pedagog, MŠ a ZŠ Bělá nad Radbuzou

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Simona Šimková

rodič

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Ing. Alena Oplová, CSc.

veřejnost

Ing. Kateřina Kopecká

rodič

Vlastimil Hálek

veřejnost, OS Koráb

Jana Špechtnerová

pedagog - důchodce

MgA. Marta Vobrubová

historik, Galerie bratří Špillarů

Mgr. Karolína Olejníková

pracovnice poradenského zařízení, Člověk v tísni

Bc. Lada Forstová

pracovnice poradenského zařízení, Člověk v tísni

Mgr. Eva Vondrašová

spoluzakladatelka spolku Montessori Poběžovice

Mgr. Josef Hais

historik, Dům dějin Holýšovska

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Olga Pulchartová

rodič

Jitka Pluháčková 

pedagog, ZUŠ Staňkov

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Julie Šlajsová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Václava Faulová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj sociální a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Vlastimil Hálek

předseda spolku Koráb, z. s., člen kulturní komise - poradní orgán rady Plzeňského kraje, člen správní rady obecně prospěšné společnosti Úhlava, člen MAS Pošumaví, z. s.

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov, učitelka hudební výchovy a psychologie

Jitka Pluháčková

vedoucí literárně dramatického oboru ZUŠ Staňkov, organizátorka místních aktivit v rámci celostátního happeningu "PAMATUJ"

Mgr. Kristýna Pinkrová

historička v Muzeu Chodska, členka spolku „Chodsko žije!“, věnující se propagaci Chodska a budování vztahu ke kraji pod Čerchovem a sdružení SIMID, zabývající se interpretací místního kulturního a přírodního dědictví, spoluautorka a editorka knih „Příběhy pošt – Z historie poštovnictví na Domažlicku“, „Mezi orlem a lvem Domažlicko v letech 1914–1918“, „Pozor, hranice! Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresu Domažlice a Cham“ a „Po pěšinách Bělskem.“

Mgr. Eva Vondrašová

spoluzakladatelka spolku Montessori Poběžovice z.s., lektorka akreditovaného kurzu Jak mluvit s dětmi na ZŠ o holocaustu, předsedkyně Komise pro zámek Poběžovice a pracovnice v odborné agendě v oblasti péče o památky v Poběžovicích

Zdeněk Procházka

majitel a zakladatel Nakladatelství Českého lesa, autor mnoha knih o regionu, regionální historik, badatel, průvodce

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

31. května 2018
MAS Český les, z. s.
19. června 2018
MAS Český les, z. s.
13. září 2018
MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
18. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
30. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
18. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
20. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
14. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
listopad 2020 distanční forma --- --- Zápis
leden 2021 distanční forma --- --- Zápis
březen 2021 distanční forma --- --- Zápis
26. dubna 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
20. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
29. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
21. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • žákovské parlamenty
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • tipy na školní výlety v regionu
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • podpora regionální identity za pomoci ZUŠ - seznamování s regionálními lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
 • tvorba tipů pro pedagogy
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
 • metodické tipy pro pedagogy
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15. jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
 • metodické tipy pro pedagogy
16. jednání
 • cíle k jednotlivým prioritám 5. aktualizace SR MAP 
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP  
 • metodické pomůcky pro pedagogy
 • seznam místních lídrů
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
 • metodické pomůcky pro pedagogy
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • finální seznam místních lídrů
 • metodické pomůcky pro pedagogy