Navigace

Obsah

 

Výstupy klíčových aktivit

1. Rozvoj partnerství

Zápis z ustanovení Řídícího výboru, jednací řád, statut

splněno

Zápisy z Výměny zkušeností

splněno

Zápisy z tematických setkání ředitelů a zřizovatelů

splněno

2. Dohoda o prioritách

Definování vize a vymezení problémových a prioritních oblastí

splněno

Analytická část MAP, vč. vlastního dotazníkového šetření

splněno

SWOT – 3 analýza pro každou z prioritních oblastí

splněno

Strategický rámec MAP do r. 2023

splněno

3. Akční plánování

Roční akční plán

splněno

Akční plán

splněno

Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce

splněno

Finální Místní akční plán

Místní akční plán - přílohy

splněno

4. Budování znalostních kapacit

Zápisy a hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí

splněno

5. Evaluace

Průběžná evaluační zpráva

splněno

Závěrečná evaluační zpráva

splněno
Návrh logických rámců Místního akčního plánu vzdělávání ve SO ORP Domažlice splněno

6. Řízení MAP

splněno
splněno
splněno
splněno

7. Nezařazené

1. zpráva o realizaci MAP květen - září 2016

splněno

2. zpráva o realizaci MAP říjen - prosinec 2016

splněno

3. zpráva o realizaci MAP leden - duben 2017

splněno
4. zpráva o realizaci MAP květen - září 2017 splněno
Popis vzniku partnerství, reprezentativnosti partnerství splněno
Aktivity projektu MAP - souhrnný kalendář splněno
Návaznost prioritních oblastí, opatření a cílů opatření - schéma splněno
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu splněno
Přehled výstupů projektu MAP splněno
Přehled opatření MAP splněno
Přehled vzdělávacích akcí v rámci projektu MAP splněno
Realizační tým MAP a způsob řízení projektu splněno
Výstupy z jednání řídícího výboru MAP splněno
Zpráva o průběhu spolupráce MAP verze 2 splněno

8. Publicita

Článek Rozhled Chceme kvalitní učitele a vzdělané děti - červenec 2016

splněno

Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 4. 5. 2016

splněno

Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 2. 11. 2016

splněno

Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 30. 11. 2016

splněno

Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 25. 1. 2017

splněno
Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 30. 8. 2017 splněno

Článek Kdyňsko Změny ve školství - pomoc nebo pohroma - únor 2017

splněno

Článek Rozhled Místní akční plán vzdělávání - pomoc nebo pohroma - březen 2017

splněno
Letáček - Místní akční plán vzdělávání splněno
Článek Rozhled Nové formy vzdělávání v Českém lese - září 2017 splněno
Článek Kdyňsko po prázdninách září 2017 splněno
Článek Rozhled Současná česká literatura pro děti - listopad 2017 splněno
SRPácký NEWSLETTER březen 2018 splněno

 

Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice

Dokument Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice je hlavním výstupem projektu MAP. Obsahuje všechny předešlé výstupy jako je například Analýza území, SWOT analýza, Strategický rámec MAP, Akční plán nebo Roční akční plán vzdělávání.

Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice bude schválen Řídícím výborem dne 14. září 2017.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné posílat do 30. srpna 2017 na adresu: map.masceskyles@email.cz

 


 

Akční plán pro území SO ORP Domažlice

Dokument Akční plán pro území SO ORP Domažlice je základem dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice. Jeho východiskem je Strategický rámec MAP pro území SO ORP Domažlice do roku 2023. Akční plán formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného.

Akční plán pro území SO ORP Domažlice byl schválen Řídícím výborem dne 28. června 2017.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné posílat do 18. června 2017 na adresu: map.masceskyles@email.cz

 


 

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání na území SO ORP Domažlice do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o prioritách v oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku sebraných projektových (investičních i neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

V září 2016 schválil Řídící výbor 1. verzi tohoto dokumentu. Nyní probíhá jeho aktualizace, která je možná po šesti měsících.

Soulad investičních akcí se schváleným Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání podpory z IROP.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné posílat do čtvrtka 13. dubna 2017 na adresu: map.masceskyles@email.cz

 


 

Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice

Dokument Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice je základem dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice. Jeho východiskem je Strategický rámec MAP pro území SO ORP Domažlice do roku 2023. Roční akční plán na období 2017/2018 formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného.

Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice byl schválen Řídícím výborem koncem dubna 2017.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné posílat do čtvrtka 13. dubna 2017 na adresu: map.masceskyles@email.cz

 


 

Analytická část Místního akčního plánu

Místní akční plán je finální výstup projektu MAP zahrnující několik částí - analytickou část, strategický rámec a akční plán (roční plán aktivit).

Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Domažlice, metaanalýzu stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a vymezení prioritních problémových oblastí vzdělávání v území jako východisko části strategické.

Analytická část MAP byla schválena Řídícím výborem v polovině září 2016.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné posílat do pátku 5. srpna 2016 na adresu: map.masceskyles@email.cz