Navigace

Obsah

DO

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE (dále jen MAP)

 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067

Financování:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -> prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  ->  investiční priorita 68 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundární vzdělávání.

Realizátor: Místní akční skupina Český les, z.s.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 9. 2017

 

Projekt MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních školách na území Domažlicka.  Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt MAP podrobně analyzuje a popisuje problémy, potřeby a navrhuje opatření v oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání v území.

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a v základních školách, podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na území ORP Domažlice, a to v oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Ústředním bodem je vzdělávání každého dítěte a zlepšení spolupráce v území.

 

Prioritně budou řešena témata:

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

 5. Kariérové poradenství v základních školách

 6. Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

 7. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí

 

Konkrétně si klademe za cíl:

 • vybudovat fungující udržitelná partnerství a zlepšit diskuzi, spolupráci a informovanost zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Vytvořit sítě aktérů ve vzdělávání s podporou MAS Český les a města Domažlice

 • identifikovat klíčové problémy v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání v SO ORP Domažlice

 • nastartovat spolupráci při plánování kapacit předškolních zařízení na území ORP

 • zvýšit povědomí zřizovatelů o jejich odpovědnosti v oblasti inkluzívního vzdělávání v mateřských a základních školách na území obce

 • pomoci s osvětou inkluzívního vzdělávání a výměna praktických zkušeností

 • zmapovat investiční priority škol

 • vyhledat a zapojit místní lídry a odborníky ve vzdělávání

 • podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni

 • zavést jednotné informační toky mezi regionálními aktéry ve vzdělávání

 • podpora spolupráce zařízení neformálního vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

 • zavést odborné panelové diskuse, semináře a workshopy ke zvýšení kompetencí učitelů

 • vyprovokovat debaty cílových skupin k novým učebním metodám a postupům

 • vymezit priority vzdělávací politiky pro praxi škol a veřejnou správu v ORP

 

V rámci partnerství MAP v SO ORP Domažlice se uzavírá Memorandum o spolupráci mezi všemi aktéry vzdělávání. 

Memorandum o spolupráci se uzavírá na základě dobrovolné a vzájemné dohody zúčastněných stran a upravuje formy, zásady a cíl ve vymezených oblastech spolupráce.

Zúčastněné strany uzavírají Memorandum o spolupráci s cílem, že jejich úzká spolupráce, zkušenosti, odborné znalosti a společné úsilí pomohou ke zkvalitnění a rozvoji vzdělávací soustavy na místní úrovni, včetně vzdělávání zájmového a neformálního.

Schválením Memoranda o spolupráci vzniká platforma Partnerství MAP, která je otevřená všem zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy.

Partnerství MAP bude po dobu trvání projektu řízeno Řídícím výborem a spravováno Realizačním týmem.