Navigace

Obsah

 

Výstupy klíčových aktivit

Rozvoj a evaluace MAP

Organizační struktura MAP

splněno
Organizační struktura verze II splněno

Identifikace dotčené veřejnosti – seznam relevantních aktérů

splněno

Komunikační plán, vč. konzultačního procesu

splněno
Komunikační plán verze II splněno

Analýza existujících strategických záměrů

splněno

Agregovaný Popis potřeb MŠ

splněno
Agregovaný Popis potřeb ZŠ splněno
Agregovaný Popis potřeb ZUŠ splněno

Analytická část MAP

splněno
Vize splněno

Dohoda o prioritách

splněno

Strategický rámec MAP do roku 2023

splněno

Strategická část MAP

 

Roční akční plán na období 2017/2018

splněno
Roční akční plán na období 2017/2018 Verze 2 Prodloužená platnost do 31. 3. 2019 splněno
Akční plán na období duben 2019 - červen 2020 splněno

Finální Místní akční plán

 

Podpora znalostních kapacit ŘV

splněno

Podpora znalostních kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

splněno

Workshopy s rodiči

splněno

Evaluace a monitoring MAP

Průběžná sebehodnotící zpráva

splněno

Závěrečná sebehodnotící zpráva

 

Seznam a popis plánovaných evaluací

splněno
Seznam a popis evaluací verze II splněno

Harmonogram evaluací

splněno

Evaluační zprávy

splněno

Implementace MAP

Inkluze – mýty a realita

splněno

Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení

splněno

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

splněno
Setkání ředitelů školských zařízení 18. 9. 2018 splněno
Vývojové stupně zrání jedince 20. 9. 2018 splněno
Matematika v praxi aneb co neokusím, nemohu posoudit 27. 9. 2018 splněno
Literární produkce současných českých nakladatelství pro žáky ZŠ 1. 10. 2018 splněno
Hodnota v současné literatuře pro nejmenší čtenáře 1. 10. 2018 splněno
Využití ICT nástrojů v mateřské škole, aneb hrát si lze i jinak 6. 11. 2018 splněno
Zábavné tvoření dětí s rodiči aneb poznejme práci s hlínou 8. 11. 2018 splněno
Příběh jídla aneb propojování zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 16. 1. 2019 splněno
Setkání ředitelů školských zařízení 22. 1. 2019 splněno
Školní šikanování 25. 2. 2019 splněno
Gravírování laserem v praxi základní a střední školy 28. 2. 2019 splněno
Jak uspořádat projektový den aneb propojení zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 19. 3. 2019 splněno
Úvod do Montessori pedagogického systému 27. 3. 2019 splněno
Pojďme se inspirovat aneb inkluze u nás a jinde 30. 4. 2019 splněno
Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v podmínkách mateřské školy 30. 4. 2019 splněno
Pasování prvňáčků na čtenáře 14. a 15. 5. 2019 splněno
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči dětí s SVP 20. 5. 2019 splněno
Den s policií 21. 5. 2019 splněno
Montessori matematika v mateřské škole 29. 5. 2019 splněno
Poznej svoji budoucí základní školu 5. 6. 2019 splněno
Exkurze na Střední průmyslovou školu Klatovy 10. 6. 2019 splněno
Hasiči sjíždí po tyči 17. 6. 2019 splněno
Hasiči sjíždí po tyči 27. 6. 2019 splněno
Ttisková beseda s novináři 29. 8. 2019  splněno

Nezařazené

Popis současného stavu nastavení rovných příležitostí ve školách splněno
1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II duben - červen 2018 splněno
2. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II červenec - září 2018 splněno
3. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II říjen - prosinec 2018 splněno
4. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II leden - březen 2019 splněno
5. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II duben - červen 2019 splněno
6. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II červenec - září 2019 splněno

Publicita

úvodní letáček - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II splněno
Kdyňsko č. 4 2018 splněno
Domažlický deník 5. 5. 2018 splněno
Setkání ředitelů zpravodaj Kdyňsko č. 5 2018 splněno
Domažlický deník 28. 6. 2018 splněno
Domažlický deník 4. 10. 2018 část 1 splněno
Domažlický deník 4. 10. 2018 část 2 splněno
Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 17. 10. 2018 splněno
Domažlický zpravodaj č. 11 2018 splněno
Kdyňsko č. 1 2019 splněno
Domažlický deník 14. 1. 2019 splněno
Domažlický deník 25. 1. 2019 splněno
Záznam z živého vysílání ČRo Plzeň ze dne 23. 1. 2019 splněno
Domažlický deník 27. 2. 2019 splněno
Zpravodaj města Horšovský Týn 08_2019 splněno
 
Strategický rámec MAP do roku 2023 - aktualizace k 1. 1. 2020
 
Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.
 
Připomínky bylo možné zasílat do pátku 22. listopadu 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 
 

 

Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP II do roku 2023

Dokument shrnuje jednotlivé prioritní problémové oblasti, jejich cíle a následně se věnuje rozpracování aktivit spolupráce a aktivit škol, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů.

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 18. října 2019 na adresu  map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 
Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
 
Analýza je jedním z podkladů pro aktualizaci analytické části, která tvoří významnou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 
 
Analýza obsahuje strategické záměry a dokumenty v rámci České republiky, které mají souvislost s oblastí vzdělávání, a to jednak na národní úrovni, krajské úrovni či úrovni místní. Rovněž specifikuje, jakým způsobem budou dané informace využity v rámci dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.
 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 21. září 2018 na adresu  map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.

 


 
Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity 
 
Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity jsou jedním z podkladů pro aktualizaci analytické části, která tvoří významnou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Obsahuje informace vycházejí z výsledků mezinárodních šetření PISA, TALIS a TIMSS a dále z tematických a výročních zpráv České školní inspekce.
 
Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 21. září 2018 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro území SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
 
Analytická část je jedním z hlavních výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP II) Jedná se o součást finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Základem jsou strategické záměry a dokumenty, popis území, agregované popisy potřeb jednotlivých školských zařízení, popis potřeb investic, informace o stavu gramotností a inkluzivi ty, popi s nastavení rovných příležitostí a průběžné hodnocení naplňování Ročního akčního plánu na období 2017/2018. Hlavním výstupem je aktualizace prioritních problémových oblastí - SWOT - 3 analýzy, možné příčiny problémů a návrhy konkrétních kroků řešení. 
 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pondělí 31. prosince 2018 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři      MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 
Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 
Návrh priorit rozvoje vzdělávání obsahuje celkem 10 priorit pro území MAP. U každé priority je uveden popis vazeb na existující strategické záměry a dokumenty, které jsou uvedené v Analytické části MAP II, která byla Řídícím výborem schválena dne 28. 11. 2018. Všechny uvedené priority byly projednány pracovními skupinami projektu a jsou plně v souladu s existujícími strategiemi. 
 
Připomínky bylo možné zasílat do pondělí 18. února 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 
VIZE do roku 2023
 
V rámci realizace projektu byla vytvořena ve spolupráci s pracovními skupinami VIZE vzdělávací politiky v území až do roku 2023. V té je řečeno,  že zřizovatelé, školy, rodiče, děti a žáci jsou na Domažlicku a Horšovskotýnsku partnery - všichni se společně učí pro budoucnost. Díky vzájemné spolupráci a komunikaci existuje na území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn taková úroveň vzdělávacích i mimoškolních aktivit, která pokrývá potřeby všech dětí a žáků. 
 
Připomínky bylo možné zasílat do pondělí 18. února 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.
 

 
Stanovené cíle k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II
 
Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle navrhly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023.
 
Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 19. dubna 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Akční plán na období 04/2019 - 06/2020
 
Akční plán na období 04/2019 – 06/2020 pro &ua cute;zem í SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP II, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.
 
Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 19. dubna 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Strategický rámec MAP do roku 2023
 
Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.
 
Připomínky bylo možné zasílat do 24. května 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.