Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu podpory tematické oblasti sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků a regionální identity, kterou se zabýval i projekt „Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Domažlice“ – téma zde bylo navrženo jako průřezové k rozpracování. Cílem pracovní skupiny je iniciovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity; využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu a za pomoci místních spolků, knihoven, muzeí a dalších poskytovatelů neformálního vzdělávání jejich zařazení do výuky. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí; podpora regionálních tradic a historie, sounáležitosti s místem, tak aby nedocházelo k vylidňování pohraničního regionu, kterým území je. Dalším úkolem skupiny je zprostředkovávat propojení školy a neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytváření podmínek pro rozvoj potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Ing. Olga Pulchartová

vedoucí pracovní skupiny, MAS Český les

Mgr. Marie Kadeřávková

pedagog, MŠ a ZŠ Bělá nad Radbuzou

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Mgr. Tereza Mašlová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Ing. Alena Oplová, CSc.

veřejnost

Vlastimil Hálek

rodič

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj sociální a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

31. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

19. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis
13. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
18. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • žákovské parlamenty
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • tipy na školní výlety v regionu
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP